TU ASESORÍA LABORAL, FISCAL Y CONTABLE

Notificaciones
Leo Simón

Leo Simón

Graduado Social

Obligatorietat de rebre notificacions per mitjans electrònics a partir del 2.10.2018

Benvolgut, benvolguda,

El dia 2 d’octubre del 2018, d’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (art. 14.2, 14.3 i 41.1), entra en vigor l’obligatorietat de rebre les notificacions per via electrònica per als col·lectius següents:

  • les persones jurídiques,
  • les entitats sense personalitat jurídica,
  • els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat professional esmentada, i
  • els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.

Per tant, si pertanyeu a un d’aquests col·lectius, a partir del 2 d’octubre rebreu les notificacions per aquest mitjà.

Les notificacions electròniques es dipositaran a la plataforma eNotum i seran accessibles amb identificació digital: http://enotum.cat.

Així mateix, a la seu electrònica de l’Agència podreu accedir a més informació relacionada: http://atc.gencat.cat/notificacions.

L’Agència Tributària de Catalunya habilitarà un formulari de contacte a través del qual, a partir del 2 d’octubre, es podrà facilitar una adreça de correu electrònic i un número de telèfon mòbil als quals s’enviarà l’avís de notificació electrònica. La manca d’aquest avís no afecta la plena validesa de la notificació.

Salutacions,

ACAT – Associació Catalana d’Assessors Fiscals, Comptables i Laborals